Văn Hóa - Hiệp Thông

Hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam: Nghĩ về truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam: Nghĩ về truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta thử lạm bàn đến vấn đề này, không phải chỉ để gìn giữ một truyền thống, mà vì tính chất quan trọng của nó đối với nền giáo dục hiện tại, và do đó, đối với vận mệnh quốc gia.